ചുണ്ട് വരണ്ട് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ

തണുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ നേരിടുന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ആണ് ചുണ്ട് പൊട്ടി കീറൽ അതെങ്ങനെ തടയാം എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ബെൻസി ചേച്ചി പറയുന്നത്, ഈ കാറ്റ് തണുപ്പ് എന്നീ കാലാവസ്‌ഥ എന്നു പറയുന്നത് ചുണ്ട് പൊട്ടൽ ചുണ്ട് ട്രൈ ആവൽ ചിലപ്പോൾ ലിപ്‌സ് പൊട്ടി ചോറ വരെ വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇത് മാറ്റി എടുക്കാം നമ്മുടെ ലീപ്‌സിലെ ജലാംശം ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് ചുണ്ട് വരണ്ട് പൊട്ടൻ ഉള്ള പ്രതാന കാരണം ഇത് ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *