വേറെ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ഭാര്യമാരെ കൊന്നുകുഴിച്ചുമൂടി

ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിലോ ബന്ധുമിത്രാദികൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം കഥകൾ നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമാണ്. എന്നാൽ തന്റെ ശേഷം ഭാര്യമാർ മറ്റു വിവാഹം കഴിക്കരുതെന്ന് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ തന്റെ 63 ഭാര്യയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വം മാത്രം. കർണ്ണാടകയിൽ വിശാലമായ ഒരു ശവക്കോട്ട 63 ശവക്കല്ലറകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിച്ചാൽ കാണാം. ഇവിടെയാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യ വംശത്തിലെ സേനാപതി ആയിരുന്നു അസ്സൽ തന്നെ 63 ഭാര്യമാരെ കൊലപ്പെടുത്തി സംസ്കരിച്ചത്. കബറടക്കിയ 63 കല്ലറകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് കൂടുതലറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *