നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉള്ള കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ ? 09791500866 ഇത്‌ മാക്സിമം share ചെയുക.

Image may contain: 3 people, closeup

നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉള്ള കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ ? Heart surgery ചെയ്യുവാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നടൻ ലോറൻസിന്റെ charitable Trust നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. 144 ഓപ്പൺ സർജറി ഇതുവരെ വിജയകരമായി നടത്തിയട്ടുണ്ട്. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ : 09790750784
09791500866 ഇത്‌ മാക്സിമം share ചെയുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *