നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് ബുക്കും പേപ്പറും ഇല്ലെങ്കില്‍.. പോലീസ് പിടിച്ചാല്‍ പിഴ അടക്കാതെ.. എന്ത് ചെയ്യണം… വീഡിയോ കാണുക

നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് ബുക്കും പേപ്പറും ഇല്ലെങ്കില്‍.. പോലീസ് പിടിച്ചാല്‍ പിഴ അടക്കാതെ.. എന്ത് ചെയ്യണം… വീഡിയോ കാണുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *