മൊബൈലും ടാബും കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ കൊടുക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക

ഇത് ഒരു നല്ല മുന്നറിയിപ്പാണ്.. മൊബൈലും ടാബും കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ കൊടുക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *