കൈക്കൂലി കിട്ടാൻ വൈകിയ ഡോക്ടർ വരാത്തത് കാരണം കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇവനെ ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് share 2 all

കൈക്കൂലി കിട്ടാൻ വൈകിയ ഡോക്ടർ വരാത്തത് കാരണം കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇവനെ ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് share 2 all
ചെവിക്കല്ല് നോക്കി ഒരെണ്ണം പ്ളച്ചനെ കൊടുത്തിട്ടു വേണം സംസാരിക്കാന്.. സീനൊന്നുമില്ല നേതാവായി നിന്നു ഒരാള് സംസാരിക്കണം..അങ്ങനെ സംസാരം തുടരുംബോള് ഇടയിലൂടെ കയ്യിട്ട് ഒരൊറ്റ അടി കവാലത്തില് കൊടുക്കണം.
കൈക്കൂലി കിട്ടാൻ വൈകിയ ഡോക്ടർ വരാത്തത് കാരണം കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇവനെ ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് share 2 all
ചെവിക്കല്ല് നോക്കി ഒരെണ്ണം പ്ളച്ചനെ കൊടുത്തിട്ടു വേണം സംസാരിക്കാന്.. സീനൊന്നുമില്ല നേതാവായി നിന്നു ഒരാള് സംസാരിക്കണം..അങ്ങനെ സംസാരം തുടരുംബോള് ഇടയിലൂടെ കയ്യിട്ട് ഒരൊറ്റ അടി കവാലത്തില് കൊടുക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *