കുട്ടികൾ W പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത്‌ കണ്ടാൽ ഉടൻ നേരേയിരുത്തുക അപകടം

കുട്ടികൾ W പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത്‌ കണ്ടാൽ ഉടൻ നേരേയിരുത്തുക അപകടം കുട്ടികൾ വളരുന്ന പ്രായമാണ്…ഇളം അസ്ഥികൾ ആണ് അവരുടേത്…അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.കുട്ടികൾ W പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത്‌ കണ്ടാൽ ഉടൻ നേരേയിരുത്തുക അപകടം കുട്ടികൾ വളരുന്ന പ്രായമാണ്…ഇളം അസ്ഥികൾ ആണ് അവരുടേത്…അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.കുട്ടികൾ W പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത്‌ കണ്ടാൽ ഉടൻ നേരേയിരുത്തുക അപകടം കുട്ടികൾ വളരുന്ന പ്രായമാണ്…ഇളം അസ്ഥികൾ ആണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *