യുവാവും യുവതിയും ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ ആദ്യമായി കയറിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച കോമഡി

യുവാവും യുവതിയും ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ ആദ്യമായി കയറിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച കോമഡി -അയ്യോ ചിരിച്ചു മരിച്ചു. എനിക്കിനി ചിരിക്കാൻ വയ്യെ… കിടു. യുവാവും യുവതിയും ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ ആദ്യമായി കയറിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച കോമഡി -അയ്യോ ചിരിച്ചു മരിച്ചു. എനിക്കിനി ചിരിക്കാൻ വയ്യെ… കിടു.യുവാവും യുവതിയും ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ ആദ്യമായി കയറിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച കോമഡി -അയ്യോ ചിരിച്ചു മരിച്ചു. എനിക്കിനി ചിരിക്കാൻ വയ്യെ… കിടു. യുവാവും യുവതിയും ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ ആദ്യമായി കയറിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച കോമഡി -അയ്യോ ചിരിച്ചു മരിച്ചു

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *