രാത്രി മുഴുവന്‍ ഫാനിട്ട് ഉറങ്ങിയാല്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് വന്‍ അപകടം

മിക്കപ്പോഴും ഫാൻ ഇട്ടു കിടന്ഉറങ്ങുന്നവർ ക്ഷീണിതരായാണ് ഉണരാറു – അതിനു ഒരു പ്രധാനം കാരണം ഫാൻ കാറ്റ് – രാത്രി മുഴുവന്‍ ഫാനിട്ട് ഉറങ്ങിയാല്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് വന്‍ അപകടം – നമ്മുടെ ചർമ്മം വരളുവാൻ സാധ്യത ഉള്ളത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *