മൂക്കുത്തി ഇടുന്നതിന് പിറകിലെ ചില യാഥാർഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയൂ

മൂക്കുത്തി ഇടുന്ന സ്ത്രീകൾ കുറവല്ല പല വിഭാഗക്കാരിൽ ഇത് ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ്, ചില പ്രതേക വിഭാക്കാരിൽ സ്ത്രീകൾ മുഖുത്തി അണിയൽ നിർബന്ധമാണ് പ്രതേകിച്ചും വിവാഹ ശേഷം, ഇടത് മൂക്കും വലത് മൂക്കും രണ്ടിലും മൂക്കുത്തി ഇടുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇടത് മൂക്കുത്തി ഇടുന്നത് ആണ് നല്ലത് എന്ന് പറയും, മൂക്കുത്തി ഇടുന്നതിന് പിറകിലെ ചില യാഥാർഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയൂ, ആയുവേദ പ്രകാരം നാസിയുടെ ദാദ്രിയത്തോഡ് അനുബനർത്തിച്ചു ധാരാളം നാടികൾ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളുടെ മൂക്കിന്റെ ഇടത് ഭാഗം പറത്തുല്പാദന വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നു കൂടുതൽ അറിവിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *