ചെറിയ ഒരു അശ്രദ്ധ നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തു പോകുന്നവർ അധികൃധർ സ്ഥാപിച്ച മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാതിരിക്കുക. share

ചെറിയ ഒരു അശ്രദ്ധ നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തു പോകുന്നവർ അധികൃധർ സ്ഥാപിച്ച മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാതിരിക്കുക. share ചെറിയ ഒരു അശ്രദ്ധ നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തു പോകുന്നവർ അധികൃധർ സ്ഥാപിച്ച മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാതിരിക്കുക. share ചെറിയ ഒരു അശ്രദ്ധ നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തു പോകുന്നവർ അധികൃധർ സ്ഥാപിച്ച മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാതിരിക്കുക. share ചെറിയ ഒരു അശ്രദ്ധ നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തു പോകുന്നവർ അധികൃധർ സ്ഥാപിച്ച മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാതിരിക്കുക. share

Video Player

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *