ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താല്‍ പകുതി പ്രായം കുറക്കാം

ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താല്‍ പകുതി പ്രായം കുറക്കാം ര്‍മം കണ്ടാല്‍ പ്രായം തോന്നുകയേയില്ല’ എന്നത് വര്‍ഷങ്ങളായി നമ്മള്‍ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരസ്യവാചകമാണ്. എന്നാല്‍ വെറും പരസ്യത്തിനപ്പുറം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുളള പരമമായ സത്യം കൂടിയാണിത്. ഓരോ മനുഷ്യനെയും യുവാവാക്കുന്നതു വയസ്സന്‍ അക്ക്കുന്നതും ഈ ചേച്ചി പറയുന്ന സംഭവം നിങ്ങള്‍ ചെയ്താല്‍ തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് ഗുണം കിട്ടുന്ന ഒന്നായി മാറാന്‍ അല്ലാഹു തോഫീക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ആമേന്‍ എന്തായാലും നിങ്ങക്ല്‍ കണ്ട് നോക്ക് എന്നിട്ട് പറ കേട്ടോ ന്തായാലും തീര്‍ച്ചയായും മാറ്റാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *