കുട്ടികൾക്ക് സ്‌കൂളിൽ കൊണ്ടു പോവാൻ സ്വന്തമായ് ഉണ്ടാക്കിയ പെൻസിൽ കെയ്‌സ് കൊടുത്താലോ ??

 

സ്‌കൂൾ കൂട്ടികൾക്ക് എത്ര പെന്ഡസില് #കെയ്‌സ് കൊടുത്താലും തികയില്ല. എന്നും കളഞ്ഞിട്ട് വരും. എന്നാൽ സ്വന്തമായി പെൻസിൽ കെയ്‌സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലോ ? ലാഭം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാർട്ടൂൾ ക്യാരക്ടറെയും പെൻസിൽ കെയ്‌സിൽ ഒരുക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *