മൊബൈൽ വീട് കാറ് എന്നിവക്ക് ബാങ്കിനെ സമീപിക്കുന്നവർ

നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയോ അതോ ബാങ്ക് കൾക്ക് വേണ്ടിയോ അതാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർബൽ ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നായ സർവൽ കോപറേറ്റി ബാങ്കിലെ വൈസ് ചെയർ മാൻ ആണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്.
ഈ മാര്ച്ച് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കുടിശിക നിവരണംവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അദാലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഓരോ ദിവസവും വളരെ വിഷംതോട് കൂടി ആണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുന്നത് കാരണം അവിടെ അദാലത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾ കുടിശിക യും ജപ്തിയും ആയി വരുന്ന പാവപെട്ട സദരണക്കാർ അവരുടെ അവസ്ഥയും നഷ്ടങ്ങളും എന്തെല്ലാം ആണെന്നാണ് പറയാൻ പോവുന്നത് അതിനായി വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *