മീൻ ഇല്ലാതെയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം

ഇന്ന് നമുക്ക് ബിന്ദു ചേച്ചി പറഞ്ഞു തരുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മീൻ ഇല്ലാത്ത മീൻകറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ്,
സാധാരണയായി നോയമ്പ് നായമങ്ങളിൽ അത് പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മീൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മീൻ ഇല്ലാത്ത മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം , മീനിന്റെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി ആണ് മീൻ ഇല്ലാത്ത മീൻ കറി, സാധാരണ യായി പല പച്ച കറികളും ഉപയോഗിക്കാം വഴുതനങ്ങ പടവലങ്ങ അങ്ങനെ ഉള്ള പച്ചക്കറി എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ബിന്ദു ചേച്ചി കാണിച്ചു തരുന്നത് പച്ച എത്തക്ക കൊണ്ടുള്ള മീൻ ഇല്ലാത്ത മീൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് അതിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *