പീഡിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ആണിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടാനുള്ള വഴി ഇതാണ്

നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ കാലത്ത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒരു പെണ്കുട്ടിക്ക് ഒറ്റക്ക് റോഡിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അങ്ങനെ നടന്നാൽ പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അനുഭവം വളരെ മോഷമായിരിക്കും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല,
ഇനി രാത്രി എന്നല്ല പകൽ ആണെങ്കിലും പെണ്കുട്ടികളെ ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസിൽ മുതലെടുക്കുന്ന കഴുകന്മാർ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പെണ്കുട്ടിയെ ഒരു പുരുഷൻ വന്ന് ആക്രമിക്കുക ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആണ് അവിടെ നിന്നും രക്ഷ പെടുക എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുന്നത് തീർച്ചയായും എല്ലാ പെണ്കുട്ടിയികളും രക്ഷിതാക്കളും ഇത് കാണണം കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കുകയും വേണം അതിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *