വിമാനം പറക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാമോ

ബാല്യ കാലം മുതലേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം ആണ് എങ്ങനെ ആണ് ഒരു വിമാനം പറക്കുന്നത്
ഈ ആശങ്കയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്തവർ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ വിമാനം പറക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആണെന്ന്,
ബാല്യ കാലം മുതലേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും അഗാഷം നോക്കുക എന്നത് കൗതുകമായിരുന്നു, വീട്ടിലെ മുതിർന്നവർക്ക് ഒപ്പം രാത്രി അഗാഷം നോക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ പറക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറെ സന്തോഷം വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പിനീട് എപ്പോഴും വിമാനം പോവുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ളവർ നമ്മെ കാണിക്കാൻ ദിർദ്ധി കൂട്ടുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ ആണ് പറക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും തന്നെ ഉത്തരം ഇല്ലായിരുന്നു കൂടുതൽ അറിവിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *