എവറസ്റ്റ് വഴിയടയാളം ആക്കിയ 200 മൃതദേഹങ്ങൾ

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇരുന്നൂറ് മൃദ ദേഹങ്ങൾ എവറസ്റ്റിലെ വഴി അടയാളം ആയി ഉപയോഗ പടുന്നുന്നു ഇത്രേ,
ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ ആണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ഉയരങ്ങളിലെ തുറന്ന ശ്മശാനവും എവറസ്റ്റിൽ തുമ്പത് എത്തുക എന്നത് ഏതൊരു പർവവതരോഹകന്റെയും സഹാസികന്റെയും സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം ആണ്, കാര്യമാ സാമ്പത്തിക ചിലവ് ഒന്നും അതിന് വേണ്ടി വരില്ല എന്നാൽ അതിനു വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയമായി മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ്, സാഹസികരായ പലരും കഴിവും ഭാഗ്യവും ജീവനും വെച്ച് ഇവർസ്റ്റുമായി മല്ലിടുന്നു പലരും വിജയിക്കുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ പരാജിതരും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *