മല്ലി ഇല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയി നട്ടു വളർത്താം

കറിക്ക് രുചി കൂട്ടാൻ ആണ് മല്ലി ഇല ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് ധാരാളം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് ദഹനത്തിനും ആമാശയത്തിന്റെ അറിഗ്യത്തിനും മല്ലിയില വളരെ ഉത്തമം ആണ്.
വൃക്കയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനും ചർമത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും തുടങ്ങി ഇനിയും ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് മല്ലി ഇല, ഇത് പതിവായി കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ധാരാളം ബെനഫിറ്റ്‌സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മല്ലി ഇല തമിഴ് നാട് കർണാടക അത് പോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ധാരണ ഇത് നട്ട് വളർത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആണെന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് വളരില്ല എന്നുമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയി മല്ലിയില നട്ട് വളർത്താം അതിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *