മധു വിന്റെ ഗുഹയും അവിടെ സംഭവിച്ചതും

വർഷങ്ങൾ ആയി മധു താമസിച്ചിരുന്ന ഗുഹ ആണ് ഇത് ഒട്ടും സുരക്ഷിതം അല്ലാത്ത കാട്ടിനുള്ളിൽ നാലര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലാണ് ഗുഹ.
കല്ലുകൾ എല്ലാം നിരത്തി വെച്ച് അവിടെ ആണ് മധു കാലങ്ങൾ ആയി താമസിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആണ് മധു കുറെ ആളുകൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ആയത്. ആൾക്കൂട്ടം ഈ ഗുഹായിലേക്ക് നാലര കിലോ മീറ്റർ ഓളം നടന്ന് വന്ന് ബോധപൂർവം ആണ് ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കി കൊണ്ട് പോയത് കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾക്കും വാർത്തകൾക്കും ആയി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *