ഹൃദയത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് മറ്റും നാരങ്ങയും കുരുമുളകും

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്ന വീട്ടുബായങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്,
ഹൃദയത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് പലപ്പോഴും ഹ്രിദയാഘാതം പോലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴി ഒരുക്കും, രക്ത ധമനികൾ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതാണ് ഹൃദയാഘാതം പോലുള്ള വയ്ക്ക് വഴി ഒരുക്കുന്നത്, രക്ത ധമനികളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉള്ള രക്ത പ്രവാഹം നിലക്കുന്നു ഇതാണ് ഹൃദയഘത്തിനുള്ള പ്രതാന കാരണം ആവുന്നത്, ഇന്നത്തെ പ്രതേക ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പോലും ഹൃദയാഘാത സാധ്യത വർധിച്ചു വരുന്ന ഒന്നാണ്, ഈ കാലത്തുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയും ജീവിത ശൈലിയുമെല്ലാം തന്നെ കാരണം ഹൃദയത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാൻ ഉള്ള വീട്ടുബായങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *