ഒരു പാവത്തിന്റെ മരണം വിറ്റു രാഷ്ട്രീയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് യുവാവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

അട്ടപ്പാടി സ്വദേശിയായ ഒരു യുവാവിന്റെ വിമർശനം എല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കണം. കാരണം ഇത്രയും കാലം അട്ടപ്പാടിയിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അണികളും ഇപ്പോൾ ഒരു ദാരുണ കൊലപാതകം നടന്നപ്പോൾ അവിടെ മരണ പെട്ട പാവം യുവാവ് ഇപ്പോൽ രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായിമകളുടെ അനിയനായി സഹോദരൻ ആയി.
ഒരു പാവത്തിന്റെ മരണം വരെ പോസ്റ്റർ അടിച്ചു വോട്ട് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ വരോടും ഈ യുവാവിന് പറയാൻ ഒന്നേ ഒള്ളു കൊണ്ട് പോയി തിന്നൂടയിരുന്നോ ട എന്നാണ് ഈ യുവാവ് ലൈവിൽ പറയുന്നത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *